Teorie tělesné výchovy a sportu

Hlavní výukové problémy ve škole

Specifické poruchy učeníPotíže při získávání běžných schopností. Jde o dysfunkci CNS. Příznaky – poruchy řeči, poruchy percepce, motoriky, syndrom ADHD; žák nedokáže porozumět úkolům učitele, opakované neúspěchy vyúsťující ve strach či úzkost.Jde o 4-5%...

Hlavní výchovné a výukové problémy dětí školního věku a adolescentů

Etiologie, klasifikace jednotlivých poruch a vad z hlediska psychologie a speciální pedagogiky. Možnosti nápravy. Výchova (definice)– celoživotní společenský proces ovlivňování osobnosti….– proces záměrného působení na osobnost člověka…– vzájemné působení vychovávajících a vychovávaných, jejich vzájemná...

KOGNITIVNÍ VÝVOJ

– skuteč_ né logické operace bez dřívější závislosti na viděné podobě (přechod z názorového myšlení do stadia konkrétních operací – pochopení inkluze (zahrnutí) prvků do třídy.(př.: je 8 žlutých a 4 hnědé bonbony. Je...

Období dospívání

( obecný popis, pubescence, prepuberta a vlastní puberta, adolescence, co to je sekulární akcelerace , psychologické charakteristiky, schopnosti a dovednosti, kognitivní vývoj , přechod k formálním operacím, emoční vývoj, sexualita) – ohraničené prvními známkami...

Kognitivní vývoj

KOGNITIVNÍ VÝVOJ– intelektové schopnosti se blíží max. výkonu (pružné a tvořivé učení)– je schopen pracovat s pojmy – přesněji definovat– má-li řešit problém neuspokojí se s jedním řešením – uvažuje o alternativách– vytváří si...

Sociogram

při poznání skupiny (musí se podepsat)1. za nejlépe učícího žáka považuji ……., obdivuji2. za kamarádského …….3. za nepříjemného4. ↓ výsledek 1. např.Pavel →si myslí → Hanka→ možná oběť šikany→ k 1. nevede žádná šipka...

Základní schopnosti a dovednosti

vývoj pohybových schop.je závislý na tělesném růstu. – růst je v průběhu plynulý (za zač_ átku a konci tohoto období ale zrychlený) – zlepšuje se hrubá i jemná motorika (pohyby jsou rychlejší, svalová síla...

Vývoj dětské skupiny v rámci vývojové psychologie

předškoláci –děti se dokáží spojit, spolupracovatmladší školní věk – projevují se nálady, přátelství navazované okolnostmi – kde bydlí, s kým sedí, to postupně vede k sympatiím, chování ovlivňuje rodina → postavení dítěte(jedináček); skupinová izosexuální...

Struktura empiricky zaměřené práce

Povinná obecná část (titulní list, prohlášení, obsah)Obsahová část:Úvod– seznámit s problémem v obecnější rovině– formulovat výzkumný problém a jeho společenský význam – pro rozvoj vědy a praxe,-zdůvodnit výběr tématu a jeho aktuálnost1. Stav dosavadních...