Teorie tělesné výchovy a sportu

Struktura teoreticky zaměřené práce

Povinná obecná část (titulní list, prohlášení, obsah)Obsahová část:ÚvodÚvod by měl obsahovat:-motivaci autora pro výběr tématu, tj. důležitost a aktuálnost tématu, hlavní problém-hlavní cíl práce-zvolený způsob dosažení cíle (metody – obvykle studium relevantní odbornéliteratury, studium...

Pedagogický experiment

Definice:V nejobecnějším slova smyslu je to objevování něčeho nového postupným zkoušením, určitá aktivní činnost, druh práce, jíž člověk záměrně působí na objekty svého prostředí. Vědecké experimentování sleduje teoretické obohacení poznání člověka. Počítá s uvědomělým...

Cílové kategorie výzkumné práce (cíl, hypotéza, úkoly)

Obsah:l. Přesné vyjádření řešeného tématu2. Smysluplnost a logické konstrukce3. Možnost empirického ověřeníCíl: Vyjádření toho, co se chce výzkumem dosáhnout1. Jaké poznatky dosáhnout2. Co vypracovat3. Co ověřitHypotéza:l.Udává směr výzkumné práce – ideu2.Představuje zdůvodněný soud., úsude...

Dotazník,Metody studia dokumentů

Dotazník,Metody studia dokumentů strukturovaný, nestrukturovaný, kombinovaný, sociometrický (technika kritických událostí) Požadavky na dotazník ve vědeckém výzkumu: má hodně podobného s rozhovorem, ale je ještě náročnější na formulaci otázek, v návodu vysvětlit význam prováděného šetření...

EMPIRICKÉ METODY VÝZKUMU

1. Pozorováni2. Metody dotazovací3. Metody studia dokumentů4. Metody měření5. Metody chronometráže POZOROVÁNÍ1. Podle rozsahu: Problémové; Tématické2. Podle programu: Orientační (předběžné;) Základní (standardizované)3. Podle formy: Vnitřní (sebepozorování); Vnější4. Podle anonymity: Skryté; neskryté5. Podle času: Nepřetržité...

VĚDNÍ OBOR KINANTROPOLOGIE

Výzkumné metody Teoretické postupy: indukce (z konkrétního obecné), dedukce (z obecného konkrétní), analýza, syntézaa další – verifikace, explanace (vysvětlení), komparace (srovnání), generalizace (zobecnění), modelování (teoretické modely a systémy), .Empirické postupy:deskriptivní – záznam a vyhodnocení...

Kinantropologie,Metodologie,Vědecký jazyk

Kinantropologie,Metodologie,Vědecký jazyk (Definovat, vysvětlit a uvést příklady na pojmy: předmět výzkumu, metodologie,vědecký jazyk (pojmy, kategorie), systém poznatků (teorie, pravidla, zákonitosti). Jako každá věda má kinantropologie: -metodologii výzkumu -předmět výzkumu -vědecký jazyk -teorii Metodologie: je...

Vyrovnávací cvičení

Vyrovnávací cvičení 1. Sed mírně rozkročný na gymballu nebo na lavičce. Upažit poníž, úklony trupu vlevo a vpravo – protažení čtyřhranného bederního svalu. 2. Leh – s výdechem přednožit skrčmo, ruce uchopí kolena, s...

Vyrovnávací cvičení

Vyrovnávací cvičení K udržení kloubní pohyblivosti a jejímu rozvoji si pomáháme vhodným cvičením na suchu nebo v plaveckém tréninku. Zaměříme se na tzv. plavecké klouby, ale i na pohyblivost páteře. Aby nedocházelo k nervosvalovým...