Teorie tělesné výchovy a sportu

B. Financování přímo z rozpočtu

1. Financování přes kapitolu Školství. V obecních rozpočtech se jedná o jednu z největších položek. Část těchto prostředků je nasměrována i do sportu. Lze je nalézt v běžných výdajích (např.: sportovní výuka, mzdy pedagogů,...

D. Granty neboli dotace

Jedná se o jednu z mála možností obce jak podpořit tělovýchovné jednoty. Obec může vyhlásit granty, tj. dát veřejnosti na vědomí, že má zájem podpořit určité aktivity za daných podmínek. Soukromé subjekty, tzn. nestátní,...

1.8 Právo a sport

Význam sportovní legislativy lze z časového hlediska zahrnout především do 20. století. V historii sice existovaly legislativní úpravy vztahující se ke sportu, ale jednalo se spíše o dichotomii (zákaz – povolení), než o přímou...

Sponzorování v našich daňových zákonech

Ve stávajícím zákoně o dani z příjmů se pojem sponzorství či sponzoring nevyskytuje. Tyto skutečnosti jsou uvedeny jako možnost poskytování darů za určitých výhodnějších podmínek, které jsou pro fyzické osoby uvedeny v § 15...

Podpora sportu a tělovýchovy

Podpora sportu a tělovýchovy obcemi existuje ve všech vyspělých státech světa. Různé jsou pouze používané formy podpory. V Kanadě obec přímo organizuje a pořádá sportovní aktivity. Evropa se více spoléhá na aktivitu sportovních klubů...

1.6 Financování sportu

1.6.1 Vícezdrojové financování sportuMnohozdrojový, resp. vícezdrojový systém, který vytváří disponibilní fond sportu a tělovýchovy, je uplatňován a realizován zejména v této sféře. Veřejné rozpočty se svými výdaji zde mají také místo, jak na to...

1.7 Sponzorství ve sportu

Hlavním důvodem pro vstup určité firmy do sponzorského vztahu není pouze reklama, pouhé upozornění na existenci propagovaného výrobku či celé firmy, ale snaha dostat své jméno do podvědomí veřejnosti ve spojení s činností či...

Tělesná výchova a sport na školách

Tělesná výchova a sport na školách Proces zajištění a fungování podpory školní tělesné výchovy a sportu náleží do kompetence ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Na nejnižším stupni řízení je zajištěn krajskými školními úřady....

Dalšími institucemi jsou

Dalšími institucemi jsou Domy dětí a mládeže a Centra pro volný čas dětí a mládeže. Tyto subjekty mají významný podíl na formování osobnosti mladého člověka, na podpoře rozvíjení jeho přirozených zájmů, potřeb a talentu....

1.5.2 Organizace zabývající se tělesnou výchovou a sportem

Český svaz tělesné výchovyNejdůležitějším orgánem organizace a řízení tělesné výchovy a sportu se stal Český svaz tělesné výchovy. ČSTV je dobrovolným sdružením sportovních, tělovýchovných a turistických svazů s celostátní působností, tělovýchovných jednot a sportovních...