Teorie tělesné výchovy a sportu

Struktura ČSTV:

• Sdružené národní sportovní svazy• Sdružené regionální organizace ČSTV• Přidružené národní sportovní svazy• Krajská sdružení ČSTV (2)• • Program rozvoje tělesné výchovy a sportu – schválený v roce 1993 a novelizovaný v roce 1999,...

6. Reprezentace, vrcholový sport

6. Reprezentace, vrcholový sport b) uskutečnit vyhodnocení ankety „Nejúspěšnějších sportovců a sportovních kolektivů“ v rozšířeném rozsahu c) podporovat mládežnický výběr okresních reprezentací okresních sportovních svazů d) podporovat mládežnická družstva jubilujících TJ – SK 7....

Proces organizování

Proces organizování chápou v návaznosti na ostatní manažerské činnosti, na začlenění do kontextu managementu organizace. V celku to znamená, že organizování musí na jedné straně brát v úvahu cíle podniku, eventuelně dílčí cíle a...

Význam organizování ve sportu

Naprostá většina organizací působících v České republice v oblasti masového, výkonnostního a vrcholového sportu používá právní formu občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. Vedle těchto sportovních organizací s právní formou...

6. Rozpočtové nebo příspěvkové organizace

6. Rozpočtové nebo příspěvkové organizace zřízené ústředním orgánem státní správy nebo v případě příspěvkových organizací i obcí k zajišťování např. vrcholového sportu (dřívější Střediska vrcholového sportu, dnes tzv. Resortní sportovní střediska).7. Nadace a nadační...

Po vypracování marketingového auditu následuje

Po vypracování marketingového auditu následuje SWOT analýza. Ta se skládá ze dvou analýz, a to analýzy SW (silných a slabých stránek organizace), která je spojena s hodnocením vnitřního prostředí, a analýzy OT (příležitosti a...

1.4.3 Faktory určující podmínky pro plánování

1) Změny v demografickém vývoji – stárnutí obyvatelstva, dojde a musí dojít k vyšší účasti starších lidí, naopak u mladší generace bude úspěchem udržení současných počtů, pro sport je důležitější než samotný počet obyvatel...

Úkolem marketingu

Úkolem marketingu je nejen odhalit potřeby, přání a poptávku „zákazníka“ a uspokojovat je prostřednictvím vhodně zvolených kombinací prvků marketingového mixu, ale také zdůrazňovat výhodu sportu a sportování pro zdraví, snížení nemocnosti, zvýšení výkonnosti, získání...

1.3 Veřejný statek a sport

1.3 Veřejný statek a sport Sport jako odvětví je velmi široký a rozporuplný jev, jehož produkty nelze jednoznačně zařadit k některé ze dvou základních skupin statků (skupina privátních a skupina veřejných statků). Sport nemůžeme...

1.4.2 Přístupy k plánování

Plánování bylo považováno za efektivní nástroj řízení regionálního a komunálního rozvoje, pomocí něhož se vytvářela sportovní infrastruktura v obcích v přijatelné vzdálenosti od místa bydliště. V 90-tých letech vznikla euforie, že plánování bylo výsadou...