Teorie tělesné výchovy a sportu

Projekt

zvyšuje motivaci a odpovědnost, ochotu spolupracovat a radit se, vytrvalost, pohotovost, sebekritičnost, praktické řešení úkolů, poznávání. To, co bude na dalších 5 stránkách je něco navíc, ale určitě důležité i k jiným otázkám! Je...

Tematický plán učiva

Tematický plán učiva tvoří konečnou představu o výuce ve školním roce. Jedná se o stanovení tematických celků a počtů hodin, které jim budeme věnovat. Někdy se formulují i hlavní výukové cíle k tematickým celkům...

Příprava na vyučování

Pracovní řád předepisuje důkladnou přípravu učitele na výuku, ale nepředepisuje její formu. Obecně se doporučuje udělat si alespoň stručnou písemnou přípravu na hodinu. Příprava je plně záležitostí učitele. Rys (1975) rozlišuje tři typy přípravy:a)...

Dále z hlediska tělesné výchovy

Projekt představuje postavení vyučovacího předmětu v učebním plánu školy (vyjádřeného počtem týdenních hodin, např. u TV jsou to v ČR 2 hodiny), systém cílů, obsahu učiva, prostředků a plánovaných podmínek. Projekt je statickým prvkem,...

Základní vlastnosti projektové výuky:

1. V učebním projektu mají žáci jistý vliv na výběr, případně bližší definici tématu. proces učení s tímto aspektem se vyznačuje otevřeností. program učení není před prováděním projektu do všech jednotlivostí pevně stanoven, takže...

Postup při využití výukových projektů

1. Je třeba zvolit úkol – situaci, která je pro žáky zajímavá, přitažlivá a představuje pro ně skutečný problém. Náměty by měly vycházet z prostředí blízkého žákům a měly by být přiměřené jejich věku,...

Hlavní myšlenky projektového vyučování

§ projektové vyučování je metoda, pomocí níž jsou žáci vedeni k řešení komplexních problémů, získávají poznatky a zkušenosti praktickou činností a experimentováním§ projekt je jasně a srozumitelně navržený úkol, k jehož vyřešení žáci směřují...

Poruchy chování

Způsobeny:– primárně – součást LMD a deficitů dílčích fcí.Poruchy pozornosti – nesoustředěné, neklidné D, výkyvy ve výkonechInfantilní chování – nerovnoměrný vývoj DZvýšená vzrušivost – výrazná reakce na nepříjemné zvuky, zvýšené napětí – negat.ovliv.kognitiv.procesy– sekundárně...

PROJEKTOVÁNÍ VÝUKY

Projektové vyučování je založeno na propojení teorie s praxí, tj. na propojení procesu učení s běžným životem. Jde o způsob výuky vedoucí žáky k vlastním aktivním činnostem, jako je např. vyhledávání zdrojů informací, jejich...

Specif.poruchy učení

Dyslexie– neschopnost si zapamatovat písmena, spojování hlásek ve slabiku, porozumění čtenému slovu, jde o poruchu čtení a učení– spojit četbu se zájmy dítěte (pomoc při výběru knih, časopisů)– vyžadovat pomoc rodičů se čtením –...