Teorie tělesné výchovy a sportu

Sponzorování v našich daňových zákonech

Ve stávajícím zákoně o dani z příjmů se pojem sponzorství či sponzoring nevyskytuje. Tyto skutečnosti jsou uvedeny jako možnost poskytování darů za určitých výhodnějších podmínek, které jsou pro fyzické osoby uvedeny v § 15...

Podpora sportu a tělovýchovy obcemi …

Podpora sportu a tělovýchovy obcemi existuje ve všech vyspělých státech světa. Různé jsou pouze používané formy podpory. V Kanadě obec přímo organizuje a pořádá sportovní aktivity. Evropa se více spoléhá na aktivitu sportovních klubů...

1.7 Sponzorství ve sportu

Hlavním důvodem pro vstup určité firmy do sponzorského vztahu není pouze reklama, pouhé upozornění na existenci propagovaného výrobku či celé firmy, ale snaha dostat své jméno do podvědomí veřejnosti ve spojení s činností či...

1.6 Financování sportu

1 Vícezdrojové financování sportuMnohozdrojový, resp. vícezdrojový systém, který vytváří disponibilní fond sportu a tělovýchovy, je uplatňován a realizován zejména v této sféře. Veřejné rozpočty se svými výdaji zde mají také místo, jak na to...

7. Ekonomické a materiální zabezpečení

a) věnovat zvýšenou pozornost údržbě TVZb) věnovat zvýšenou pozornost investiční politice v rámci OS ČSTVc) věnovat pozornost racionálnímu využívání finančních prostředků u sdružených subjektů8. Poskytování služeba) dokončit dovybavení pracoviště OS ČSTV nezbytným technickým vybavením...

Evropská charta sportu se této problematice …

Evropská charta sportu se této problematice věnuje stručně, ale zahrnuje nejzávažnější problémy, které najdeme i v naší republice. Důležité je věnovat se mládeži na školách a zajistit jim dostatek možností ke sportu i kvalifikované...

Dalšími institucemi jsou Domy dětí …

Dalšími institucemi jsou Domy dětí a mládeže a Centra pro volný čas dětí a mládeže. Tyto subjekty mají významný podíl na formování osobnosti mladého člověka, na podpoře rozvíjení jeho přirozených zájmů, potřeb a talentu....

Nejvyšším orgánem ČSTV je valná hromada, …

Nejvyšším orgánem ČSTV je valná hromada, tvořena sborem zástupců svazů a sborem zástupců TJ a SK, která se zpravidla schází 1x ročně. V období mezi valnými hromadami zajišťuje plnění úkolů ČSTV a rozhodnutí valné...

b) Podporovat příjímání nových sportovních subjektů – TJ – SK

b) podporovat příjímání nových sportovních subjektů – TJ – SK, jejíž družstva startují v mistrovských soutěžích svazů sdružených v ČSTV2. Sport pro všechnya) podporovat pořádání veřejně přístupných akcí3. Sportovně talentovaná mládeža) podpořit talentovanou mládež...

1. Občanská sdružení – …

1. Občanská sdružení – podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.2. Organizace s mezinárodním prvkem působící na území ČR v souladu se zákonem č. 116/1985 Sb. o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem...