Teorie tělesné výchovy a sportu

7. Obecně prospěšné činnosti vzniklé …

7. Obecně prospěšné činnosti vzniklé za účelem poskytování obecně prospěšných služeb v oblasti tělovýchovy a sportu.Organizování a organizační struktura ve sportovních klubech musí vytvářet prostředí vhodné a směřující k naplňování cílů organizace. V ČR...

Proces organizování chápou …

Proces organizování chápou v návaznosti na ostatní manažerské činnosti, na začlenění do kontextu managementu organizace. V celku to znamená, že organizování musí na jedné straně brát v úvahu cíle podniku, eventuelně dílčí cíle a...

Význam organizování ve sportu

Naprostá většina organizací působících v České republice v oblasti masového, výkonnostního a vrcholového sportu používá právní formu občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. Vedle těchto sportovních organizací s právní formou...

Silné stránky

– zde se zaznamenávají skutečnosti, které přinášejí výhody jak zákazníkům, tak sportovní organizaci (obci). Slabé stránky– zde se zaznamenávají ty věci, které organizace nedělá dobře, nebo ty, ve kterých si ostatní vedou lépe.Příležitosti– zde...

Výchozím bodem marketingového …

Výchozím bodem marketingového plánovacího procesu je provedení situační analýzy, auditu. Situační analýza i audit obsahují odpovědi na otázku: Kde jsme nyní?, slouží k porozumění současné situace.Doporučený obsah auditu:I) Audit marketingového prostředí (Makroprostředí: demografické, ekonomické,...

Také pořádání sportovních klání ( oslovení trhu návštěvníků i trhu podnikatelů), a zapojení místních klubů či jednotlivců do různých soutěží (oslovení trhu podnikatelů a exportérů) napomáhá zvýšení jeho přitažlivosti. Rozvoj sportu a rekreace je...

1.4.2 Přístupy k plánování

Plánování bylo považováno za efektivní nástroj řízení regionálního a komunálního rozvoje, pomocí něhož se vytvářela sportovní infrastruktura v obcích v přijatelné vzdálenosti od místa bydliště. V 90-tých letech vznikla euforie, že plánování bylo výsadou...

1.4.3 Faktory určující podmínky pro plánování

1) Změny v demografickém vývoji – stárnutí obyvatelstva, dojde a musí dojít k vyšší účasti starších lidí, naopak u mladší generace bude úspěchem udržení současných počtů, pro sport je důležitější než samotný počet obyvatel...

Pochopit to lze, pouze zamyslíme-li se nad …

Pochopit to lze, pouze zamyslíme-li se nad využíváním (spotřebou) sportovní metodiky, hříšť, stadionů, turistických, cyklistických a lyžařských cest apod. Ze spotřeby můžeme v tomto případě jedince částečně vyloučit, ale nastane-li vlastní spotřeba, je většinou...

1.2 Institucionální klasifikace sportu

Je nutno uvědomit si, že sport je pojmem velmi širokým, zahrnuje nejen soutěže a institucionalizované týmy, ale i další aktivity, ve kterých existuje jisté fyzické úsilí, dodržování daných pravidel formy konání, ale i určité...